bts-trans: 171225 J-Hope’s Tweet

bts-trans:

171225 J-Hope’s Tweet

아미~ 메리크리스마스 ~ 🎄
행복한 성탄절 되세요 🎄☃️🎊              #제이홉 pic.twitter.com/97eiPcOCHG

ARMY~ Merry Christmas ~  🎄
Have a joyous Christmas 🎄☃️🎊              #JHope

Trans cr; Denise @ bts-trans
© TAKE OUT WITH FULL CREDITS